Mantis Crane – (50 Ton)

Little Giant C6430 – (30 Ton)